[ ]   [ ]   [ ]                        [ ]      [ ]   [ ]
Hoffsten, Englund & Svensson — Om Dagen Vid Mitt Arbete
Album: Kära du
Avg rating:
7.2

Your rating:
Total ratings: 36

Released: 1996
Length: 4:26
Plays (last 30 days): 0
Om dagen vid mitt arbete jag tänka will på dig,
Som burit dagens hetta och dagens tyngd för mig,
Som lydig intill döden, ja, intill korsets död
Har löst mitt arma hjerta ifrån ewig nöd.

Och hwad som eljes wore tungt och swårt på många sätt,
Det gör din nåd, o Jesus, för mig så ljuft och lätt.
Ty kan jag endast tänka wid hwad jag tar mig för:
Det gör jag för min Jesus, hur lätt jag då det gör!

Och blir det tomt och ödsligt här på denna jordens ring,
Med Jesus i mitt hjerta jag saknar ingenting.
Han wet, hwad jag behöfwer af glädje och af nöd,
Och är i alla skkiften ett wärn, ett klippfast stöd.

Han är det lifwets watten, han, som stillar all min törst,
Och trots all jordisk kärlek, hans kärlek dock är störst,
Hans kärlek kan ej swika, som annan kärlek kan.
Hwar finner man hans like, ho är en Gud som han?

Hans godhet och barmhertighet omhulda mig allt jämt,
Om än han låtsar annat, är löftet dock bestämdt.
Hans trohet är det enda, som uppehåller mig,
När kött och werld och djefwul begynna resa sig.

Jag har en säker hwiloplats uti hans dyra sår.
Der har jag jul i fastan och midt i wintern wår.
När werlden kring mig larmar, jag löper till mitt slott.
Och sjunger om min Jesus och har det der så godt.
Comments (2)add comment
This is beautiful.