[ ]   [ ]   [ ]                        [ ]      [ ]   [ ]
Dengue Fever — Uku
Album: Cannibal Courtship
Avg rating:
6.7

Your rating:
Total ratings: 2382

Released: 2011
Length: 5:15
Plays (last 30 days): 3
(in Khmer)

នេះជារដូវធ្លាក់ខ្យល់បានធ្វើឱ្យខ្ញុំគិតថាភូមិខ្ញុំ
ខ្ញុំគិតពីមនុស្សចាស់យុវជនមីង
និងពូ
យើងធ្លាប់រត់លេងលាក់និងស្វែងរក
ប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងមាននៅឆ្ងាយដាច់ពីគ្នា
មកដល់ពេលនេះដាច់ពីគ្នា
Comments (368)add comment
This is why I love RP...
Not for the chunk of music that I know and like, but for the HUGE collection of music that I never would have come across!!!
Sure, I don't like it all, but the 'hits' are way more frequent than the 'misses'
I love the mix. Been a long time since I heard Cambodian lyrics. Thanks for playing!
 matchlessman wrote:
Long live Radio Paradise! I keep discovering such amazing music thanks to you :)
 

Matchless I agree betwen this and WFMU I have found myself listening to fantastic music, Bill don’t know where you find fantastic music but keep on doing it 
Long live Radio Paradise! I keep discovering such amazing music thanks to you :)
 sfoster66 wrote:
Yes, okay, so you "get" this and you are way superior...okay, kudos.  But really, can you tap your toes or sing along or enjoy?  Eff no.  Yuck.  Dilly-dilly.
 
If you can't "tap your toes" to this you may have no sense of rhythm.  Whether one can "sing along" or likes the song are other matters, but there is certainly a pronounced rhythm to this song.
Kampuchean Rock? Only on RP 
7 -> 8 BTW

Way better than the Yoko Ono wailing I listened to at an art exhibit today!

There is a lot of very cool music out there, if you are not xenophobic enough to listen.

Another cool find thanks to RP!
Very cool.
Yes, okay, so you "get" this and you are way superior...okay, kudos.  But really, can you tap your toes or sing along or enjoy?  Eff no.  Yuck.  Dilly-dilly.
 Proclivities wrote:
Cool, this is much better than the Billy Joel version.

 
OK, thanks, that's the biggest laugh I've had today.
Cool, this is much better than the Billy Joel version.
At a friends place listening to RP, God I love this particular Dengue Fever song.......Funny...whenever I mention this group to people they go "huh? {#Ask} Pity the fools.......lol
 Proclivities wrote:

It is a custom-made instrument, which was apparently used on this track.
 
Amazing, thanks for finding that. I was genuinely curious.
 Stefen wrote:
Is that a legit musical instrument in the photo?
 
It is a custom-made instrument, which was apparently used on this track.
 maboleth wrote:
This song is a guilty pleasure. It so annoys me, in a way that I want to hear it more! Nuts.
 
 
 
Kenneth from 30 Rock: "I don't understand what's happening"
 
 
 
Don't worry, the song will pull you into a coma soon...
This song is a guilty pleasure. It so annoys me, in a way that I want to hear it more! Nuts.
I agree with everything that she sings
Is that a legit musical instrument in the photo?
 markybx wrote:

Oh no {#Roflol}

 
Rp has recovered {#Cheers}
 AnchorMan wrote:
Looks like Radio Paradise has died from Dengue Fever!

 
Oh no {#Roflol}
Looks like Radio Paradise has died from Dengue Fever!
This track has never happened for me, mainly because of the vocals, but I brave the elements and resist the PSD button everytiiiiiiimmmmmmeeeeee
 rpdevotee wrote:
I love this band!
I saw Dengue Fever in a once-in-a-lifetime live musical performance in San Francisco a few years back.  They performed their own live sound track to the famous sci-fi classic "The Lost World".  The band was there playing down front in the movie theater as the movie showed to a full audience.  They played their own original composed music for the movie and it was choreographed perfectly.  What an experience!  

 
Love this band and this song!
It was part of the SF International Film Festival curated by an amazing guy name Sean...I was there and worked on it. Also got to hang out with them during the opening of the Contemporary Jewish Museum in SF 2008.
https://www.flickr.com/photos/cidfoto/2567006616/in/photolist-4UQzCL-4ULmLM-9iKhGf-7RJjhx-WYUxjh-LLU5Jb
I can't help but love this quirky, multi-ethnic group! Their full-on jamming and wailing remind me of the dangdut music that was all the rage when I was exploring Sumatra, Bali, and Java in the late '80s, with wild guitar distortion and a Classical Indian tabla beat behind it all. I was in a car on the way here to Boulder with a gal I'd just met in Denver a couple years ago when Dengue Fever came on as she put in a party-mix tape she brought along. I said, "YOU KNOW DENGUE FEVER?!" She grabbed my hand and said, "Oh, I absolutely adore them!" and at the time, it seemed we would, and should, be married. But, like the theme of this song, now we are far apart, and I don't think it will happen...but in any case, I am hoping that I will get to see this amazing groupful of passionate talent play live one day!

It is not a co-incidence that I commented years ago when this first came out that the title meant "float;" I was living in Tokyo during a ten-year stint there as part of my 20 years in Japan (also 2 in Shizuoka, 8 in Ishikawa)...furthermore, I agree with the following translation:
———
Uku
This is a breeze that made me think of my village
I think of my aunt and uncle
We used to run and play hide and seek
But now we are far apart...
So far apart...
——

jademon wrote:

I agree... freaking amazing.  'Uku' means 'float' in Japanese... 浮く.  I wonder if that's where the song name come from - suits this track!

 coloradojohn wrote:
This exotic jam is about as intense as it gets... I adore its fearlessness!  It rocks right out and radiates its sultry Southeast Asian vibe...

 
I agree... freaking amazing.  'Uku' means 'float' in Japanese... 浮く.  I wonder if that's where the song name come from - suits this track!
 coloradojohn wrote:
This exotic jam is about as intense as it gets... I adore its fearlessness!  It rocks right out and radiates its sultry Southeast Asian vibe...

 
It is quite cool, nice vibe indeed; sweet guitar sound too.
While I'm one of those who 'doesn't get' this, music like it is the reason I love RP - never know what comes next.
The windy season makes me think of my village I think of the old people, young people, aunts and uncles We used to run and play, hide and seek But now we are far apart image: https://static.urx.io/units/web/urx-unit-loader.gif Far apart Read more at https://www.songlyrics.com/dengue-fever/uku-lyrics/#pWMZt5p1jVLDTKHZ.99
 Duc1098 wrote:
Reminds of this: https://www.youtube.com/watch?v=kqa-HYihaZo
Warning, disturbing content. 

 
Now I'm stark raving MAD! It's like the time Spock forgot the visor and looks upon Kollos!!!

https://en.wikipedia.org/wiki/Is_There_in_Truth_No_Beauty%3F

Why did I follow that link??
This exotic jam is about as intense as it gets... I adore its fearlessness!  It rocks right out and radiates its sultry Southeast Asian vibe...
I love this band!
I saw Dengue Fever in a once-in-a-lifetime live musical performance in San Francisco a few years back.  They performed their own live sound track to the famous sci-fi classic "The Lost World".  The band was there playing down front in the movie theater as the movie showed to a full audience.  They played their own original composed music for the movie and it was choreographed perfectly.  What an experience!  
They are coming to Brooklyn in April. Gonna get me some tix furshur. I'll bet they put on quite a show.
 ScottishWillie wrote:

So many people don’t get it. I don’t get why people don’t get it. Do you get it? 
I get it.

Not why people don't get it, but the song/band. Nothing not to get there. 
i totally love this.

So many people don’t get it. I don’t get why people don’t get it. Do you get it?


Reminds of this: https://www.youtube.com/watch?v=kqa-HYihaZo
Warning, disturbing content. 
I laugh everytime this stuff comes on.  ahhhhhaaaahhhhhaahhhaaahh
 jademon wrote:
This is why I listen to RP... where the hell else would we get this?!?  Thanks, Bill!!

 
6th circle of hell has this on repeat. Committing heresy ought to do it. 
This is why I listen to RP... where the hell else would we get this?!?  Thanks, Bill!!
That flute (?) solo though...
See on tõesti hea.
 meauclaire wrote:
God make it stop!

 
Looks like we're clearly in the minority....

Keep it coming!
I love that I am hearing this on RP. Good music is good music!
7 easy
AWESOME!!! Jam
Possibly one of the coolest tracks ever.
 westslope wrote:
Cool band.  Very cool concept.

I am a little disappointed that the lyrics are not available in Khmer.......   

 
Only a little, Westslope? Are your dreams so easily laid aside? 

For you, diddums: Google Translate strides forth to Ease Your Pain. 

On the Internet, you'd better be careful what you ask for:  you just might get it. 

នេះជារដូវធ្លាក់ខ្យល់បានធ្វើឱ្យខ្ញុំគិតថាភូមិខ្ញុំ
ខ្ញុំគិតពីមនុស្សចាស់យុវជនមីង
និងពូ
យើងធ្លាប់រត់លេងលាក់និងស្វែងរក
ប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងមាននៅឆ្ងាយដាច់ពីគ្នា
មកដល់ពេលនេះដាច់ពីគ្នា


Google Translate's approximation of above, using the Roman alphabet. 

nih chea rdauv thleak khyal ban thveu aoy khnhom kitthea phoumi khnhom
khnhom kit pi mnoussacheasa youvochn ming
ning pou
yeung thleab rt leng leak ning svengork
bonte ilauvnih yeung mean now chhngay dach piknea
mokadlpelnih dach pi knea
They're quite fun in concert. Recommended if you have a chance to see them.
This is pretty cool!
mmmm Chhom Nimol
me likey! 
Cool band.  Very cool concept.

I am a little disappointed that the lyrics are not available in Khmer.......   
God make it stop!
{#Jump}
     Cam bodian indie is genius.
Hi again,
I don't know how lyrics can be added in the "Lyrics" part of a song on RP or where to submit them.
So I put what I found here after a quick and easy search :

UKU
The windy season makes me think of my village
I think of the old people, young people, aunts
and uncles
We used to run and play, hide and seek
But now we are far apart
Far apart

Found here.

Anyone speaking Khmer to confirm? {#Smile}

If these are the good lyrics, they are a bit sad but beautiful.

See you.

SW
Hi,
thanx very much for this discovery I really like it very much, especially this title, "Uku".
As a matter of fact, I'm currently going back to electric guitar and choosing one.
This "Mastodong" is very interesting (you can check this link). I don't think I'll try to get one but I like it, very nice association btw instruments.
You can also check this very nice backstage version.
See you.
SW.
Definitely my favorite Dengue Fever track, along with Sleepwalking Through The Mekong (Morgan Page Remix). 
Dengue Fever sucks! But this band rocks! {#Dancingbanana_2}
What?  No lyrics?  How do I know if I like this song?
perfect bongo placement 
Great psychedelic thoughts
rocking little ditty!

This is the best tune I've heard from them.
Makes me want to dance!

Hey!  How about some "Thao and the Get Down, Stay Down"?
 
 Singlow wrote:
Sometimes you just need to hear some wailin' japanese!
 
That may be true, but I think this band is mainly Cambo Pop
(i.e. Cambodian)
Just love this and the Dengue Fever back story- Finally got to see them localy in Manchester a couple of weeks ago was not disappointed.
Sometimes you just need to hear some wailin' japanese!
The intro riff is amazingly similar to the outro riff on John Mayall's "Fly Tomorrow" (Blues from Laurel Canyon).
Can't be bad! 
Pretty neat tune.{#Nyah}
From Kasabian — Ovary Stripe to this beauty is a very splendid transition.
Me likey.
I like the... uhm.. flute solo.
 Stingray wrote:
Underrated!

PS

I wonder why "Amis" (very obviously) dislike anything foreign..?

Does it remind them of all the "foreign sins". Not just DENGUE FEVER,

also all African music is usually pretty low rated!

America - and nothing but...?

"COWBOY-PHILOSOPHY"...!?! 
Most of the ratings are 7 and 8.  Yes, there are some (and not just Amis) who really dislike this and other foreign musical offerings on RP, but you are painting with a very broad brush. 
Love that song.
Here at Kilby Court next week!
one of these days when this gives me a headache... but there are days when I appreciate this song
PSDed to Spoon {#Cool}
 pankman wrote:
Dengue Fever

The vocalist looks like Charmane Star {#Hearteyes}. For that reason alone, I rate this a 5 … plus two extra-points for the bearded man, that comes to a total of 7. {#Wink}

 
Well, she's Cambodian, not Filipino, and that bearded fellow does have a cool combo instrument.  Nice grooves.
!
 PLH wrote:
Sounds like Sky Cries Mary. Groove!

 
Wind Cries Mary

Sky Cries Susan


 Stingray wrote:

HELEN SHAPIRO ON ACID!

MORON!! 

 
This cracks me up more than the usual Stingray comment.
Dengue Fever

The vocalist looks like Charmane Star {#Hearteyes}. For that reason alone, I rate this a 5 … plus two extra-points for the bearded man, that comes to a total of 7. {#Wink}
I don't like this normally (2), but I'm digging it today.  2—>7!
Growing on me … sort of like the virus, but in a much better way. 
Really great combo of music in the last hour or so.
What's not to like? Maybe I couldn't go for an entire album of it, but it's got a fine groove.
I like the music' Friend in LA says there are many-many Cambodian bands there. Lots of music from many groups all mixing sounds and learning from each other.

Seems we have. A renniasance in the arts. Can a change in cultural attitudes be far behind... Not just LA or ethnic groups, but generational-?

I'm ready... This paradigm weighs and grows tiresome.Sounds like Sky Cries Mary. Groove!
 MSTNguru wrote:
James Bond?? Or perhaps Ian Anderson of Jethro Tull?

 
HELEN SHAPIRO ON ACID!

MORON!! 
 Lazarus wrote:
Everybody in my alien space craft loves this song...

 
I have a landing-space in my garden, "Russ"...!
Why you do not dare to touch down? 
This is exactly what all NYC is afraid about, these days of (unjustified) panic!
Gives me fever... in a good way.
So cool.  Love this groove.
 meauclaire wrote:
Without question the worst song RP plays.  This is the reason the PSD button was invented.

 
You forgot to add ANYTHING by
 

Tory Amos
Batt For Lashes
Yoko Ono

That covers MOST of them..... 
Everybody in my alien space craft loves this song...
reminds me of Sky Cries Mary. 
 meauclaire wrote:
Without question the worst song RP plays.  This is the reason the PSD button was invented.

 
PSD button not working today...for the love of God, look after our people!  
Without question the worst song RP plays.  This is the reason the PSD button was invented.
DF always seems to get a good, quirky groove going ... plus it never hurts to have someone wailing in a foreign language on top of it all.
 Why don't you just say you hate Liberals and not look like such an idiot.

 
(Banned) wrote:

There is nothing more irritating these days than the hate America (and Americans) crowd (aka white guilt = liberals).  Having said that, I love this song!  Yee Haw!!!

 


 (Banned) wrote:
There is nothing more irritating these days than the hate America (and Americans) crowd (aka white guilt = liberals). 
 
Says an american! Instead. . . why not research why so many people outside of the USA have a problem with North America. . . and then tell me again that you are 'irritated' that a great many people do have every right to to be fucking livid.  

(and for the record I agree that the UK should be included in any venom given from many, many, many countries as well)

Sorry. . . vent over. . . sorry for the anglo saxon language.
 Proclivities wrote:

One word is Spanish, the latter is English.

 
There are other languages besides English?
awesome song.
A dengue fever is stronger than this...
Oh is it over? Did I miss it? Oh too bad. 

Jim Carrey dancing moronically in tutu 

Now is it "Uku" or "Ucku"? 
Cool, haven't heard this in awhile. It's about time. louder.
Superfido wrote:  

"Reminds me of the songs they play on the buses in Vietnam or Laos."


Never been but can readily imagine.   Interesting synthesis music. 


 Stingray wrote:
Underrated!

PS

I wonder why "Amis" (very obviously) dislike anything foreign..?

Does it remind them of all the "foreign sins". Not just DENGUE FEVER,

also all African music is usually pretty low rated!

America - and nothing but...?

"COWBOY-PHILOSOPHY"...!?! 
There is nothing more irritating these days than the hate America (and Americans) crowd (aka white guilt = liberals).  Having said that, I love this song!  Yee Haw!!!
 Via wrote:
Sucko-barfo. No soul. Over-produced mush-mash, no matter how exotically foreign it superficially is. 
 
It is really easy to speak such tripe when oh so ignorant.  Try seeing them live, and you will witness the real passing of the acid-test.
 TerryS wrote:
If dengue is pronounced den-gay, why isn't tongue pronounced tun-gay?

 
It could be, if ye so desired....

Word-play is one of life's little pleasures  {#Cheers}
If dengue is pronounced den-gay, why isn't tongue pronounced tun-gay?
Sucko-barfo. No soul. Over-produced mush-mash, no matter how exotically foreign it superficially is. 
 Stingray wrote:
Underrated!

PS

I wonder why "Amis" (very obviously) dislike anything foreign..?

Does it remind them of all the "foreign sins". Not just DENGUE FEVER,

also all African music is usually pretty low rated!

America - and nothing but...?

"COWBOY-PHILOSOPHY"...!?!Come on, man.  Most people don't like unfamiliar things. That's why the rest of us listen to RP.  Bill just keeps on playing.
 Candela wrote:
Odd.. fun
 
Or simply fun! {#Cheers}
Underrated!

PS

I wonder why "Amis" (very obviously) dislike anything foreign..?

Does it remind them of all the "foreign sins". Not just DENGUE FEVER,

also all African music is usually pretty low rated!

America - and nothing but...?

"COWBOY-PHILOSOPHY"...!?!


Dig it.
This is one of my favorites - love it!!
 MSTNguru wrote:
James Bond?? Or perhaps Ian Anderson of Jethro Tull?

 
eliz
Anyone know Khmer good enough to hazard a guess as to the lyrics ?
if they would just stop torturing that woman for a second

The flute reminded me of Ian Fleming for a moment, then it was gone...